42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Położenie

Gmina Krupski Młyn jest małą gminą położoną w północno – zachodniej części województwa śląskiego, nad rzekami Małą Panwią, Stołą i Liganzją, którą zamieszkuje około 3 500 osób. Najbardziej wartościową cechą obszaru gminy są walory środowiska kulturowego i przyrodniczego.

Powierzchnia gminy zalesiona jest w ponad 80%. Walory środowiskowe, unikalne w skali regionu reprezentowane są przez pomniki przyrody oraz użytki ekologiczne. Dominującymi i cennymi elementami środowiska naturalnego są zespoły przyrodniczo – krajobrazowe Żary oraz Dolina Małej Panwi, która od Krupskiego Młyna jest projektowanym obszarem wchodzącym w skład sieci Natura 2000. Atutem gminy są także liczne drzewa o wymiarach pomnikowych, unikalne połączenie borów sosnowych, rzek i zbiorników wodnych.
Czyste powietrze i woda oraz bliskość dużych skupisk ludzkich gwarantują że najlepszym sposobem rozwoju gminy jest stworzenie z niej gminy ekologicznej, przyjaznej dla ludzi i dla natury, stworzenie wizerunku gminy zielonej i czystej, gminy pracowitych i utalentowanych ludzi, osiągających sukcesy, gminy z charakterem, odróżniającej się od innych gmin w regionie.
Taka „wartość” zasobów kultury i natury gminy Krupski Młyn oraz położenie w dużym kompleksie lasów lublinieckich nad rzekami Małą Panwią, Stołą i Liganzją a także bliskość Katowic, Częstochowy, Opola i Tarnowskich Gór sprawia, że gmina jest atrakcyjnym miejscem wypoczynku, rekreacji i sobotnio-niedzielnych wyjazdów dla mieszkańców górnośląskiej aglomeracji.
Dążenie do radykalnej poprawy kondycji środowiska naturalnego, mające w konsekwencji nadrobić wieloletnie zaniedbania oraz stworzyć podstawy pod rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnych gminy, skutkowało przyjęciem kompleksowego programu mającego na celu działania we wszystkich sferach ochrony wpływających na środowisko naturalne, tj.: gospodarce wodno-ściekowej, gospodarce odpadami, eliminacji niskiej emisji (zastąpienie ogrzewania węglowego ogrzewaniem gazowym i elektrycznym). Dodatkowo na tle sąsiednich gmin rolniczych Krupski Młyn wyróżnia się silnym powiązaniem dochodów jego mieszkańców z zatrudnieniem w przemyśle. Jednak ekspansja przemysłu ograniczona została do ściśle wyznaczonych terenów oraz tych gałęzi przemysłu, które stosują nowoczesne technologie nieszkodliwe dla środowiska.
Efekty takiej polityki znalazły uznanie urzędów i instytucji krajowych działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Od roku 1996 gmina była wielokrotnym laureatem kolejnych edycji konkursów organizowanych przez Fundację "Ekofundusz" w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W 1997 roku gmina uhonorowana została tytułem „Proekologiczna Gmina Województwa Katowickiego w 1996 roku” i zajęła pierwsze miejsce w kategorii gmin wiejskich (na terenie województwa śląskiego funkcjonują 102 gminy wiejskie). Od 2007 roku gmina nagradzana jest tytułem Gminy Fair Play.
Obecnie Krupski Młyn jest gminą posiadającą na całym swoim terenie sieć wodociągową, gazową i telekomunikacyjną. Miejscowość Krupski Młyn posiada swoją oczyszczalnię ścieków. Uporządkowana jest również gospodarka ściekowa w miejscowości Potępa. Realizacja wielu przedsięwzięć proekologicznych odbyła się z niebagatelnym udziałem finansowym i rzeczowym mieszkańców zamieszkujących prywatne i spółdzielcze zasoby mieszkaniowe, którzy dostrzegają potrzebę poprawy stanu środowiska naturalnego, a co za tym idzie i jakości życia. Gmina realizuje również wiele inwestycji, które mają podnieść także komfort życia mieszkańców – modernizuje bazę oświatową, rekreacyjną, sportową, kulturalną, kanalizacyjną i wodociągową, mieszkaniową i drogową. Środki finansowe pochodzą zarówno z budżetu gminy jak i ze źródeł unijnych (z programów rozwoju regionu – ZPORR i RPO, oraz środków na rozwój obszarów wiejskich – PROW), środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Światowego, Fundacji Rozwoju Śląska, Województwa Śląskiego czy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Zapraszamy do odwiedzenia https://krupskimlyn.pl/galeria