42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Zwierzęta bezdomne

Gdzie trafiają bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Krupski Młyn w 2021 roku?
 
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom jest obowiązkiem gminy wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r., poz. 638 t.j.).
W 2021 roku bezdomne zwierzęta będą wyłapywane przez PUPHW „GABI” - Gabriela Bartoszek, ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice. Wyłapane bezdomne zwierzęta będą przekazywane, w ramach zawartej umowy, do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Miedarach przy ul. 1 Maja 76, prowadzonego przez Firmę Handlowo Usługową Jurczyk Mariusz z siedzibą w Zawierciu przy ul. Strumień – Wierczki 27.
Bezdomne zwierzęta to zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało. Przypadki występowania bezdomnych psów należy zgłaszać pracownikowi Urzędu Gminy Krupski Młyn lub na Policję. Na podstawie zgłoszenia podejmowane będą działania polegające na wyłapaniu bezdomnego zwierzęcia. 

Kontakt w sprawie bezdomnych zwierząt:
tel. 603-113-797 lub 693-577-693
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy w Krupskim Młynie


25.02.2021 r.

Przypominamy, iż zgodnie z treścią Uchwały nr XX/202/20 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 23 października 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krupski Młyn, osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:

  • zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,
  • zabezpieczenia nieruchomości przed wydostaniem się zwierząt na zewnątrz,
  • wyposażenia psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne lub winny sposób zagrażającego otoczeniu - w kaganiec,
  • prowadzenia psów na smyczy w miejscach publicznych, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa winny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu. Obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z psów asystujących.

Warto zadbać aby Państwa pupil posiadał chip lub obrożę z numerem kontaktowym właściciela, co w sytuacjach ucieczki bądź kradzieży zwierzęcia pozwoli na identyfikację właściciela.

W przypadku pojawienia się na nieruchomości osób/przedstawicieli organizacji zajmujących się ochroną zwierząt, osoba utrzymująca zwierzę, poddawana ewentualnej kontroli w zakresie respektowania praw zwierząt, ma prawo zweryfikowania/uwiarygodnienia osób działających na terenie gminy Krupski Młyn poprzez okazanie nr KRS danej organizacji lub stosownej legitymacji lub innego dokumentu potwierdzającego działanie w jej imieniu.

Osoby, które zetknęły się z sytuacją wymuszania odbioru zwierząt od właścicieli lub kradzieży proszone są o bezpośredni kontakt z Komisariatem Policji w Tworogu.


Więcej na ten temat pod adresem: https://bip.krupskimlyn.pl/?id=1853&mode=0