42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Informacja o zakresie działalności Urzędu

Urząd Gminy Krupski Młyn


Urząd Gminy Krupski Młyn jest jednostką budżetową przy pomocy której Wójt Gminy Krupski Młyn realizuje zadania własne miasta określone ustawami, statutem miasta, uchwałami Rady Gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane z mocy ustaw.
Siedzibą Urzędu jest Krupski Młyn.
Urzędem kieruje Wójt Gminy.

Strukturę organizacyjną Urzędu Miejskiego stanowią:

 • Kierownictwo Urzędu: Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy
 • Referaty Urzędu oraz Samodzielne Stanowiska.

Siedziba Urzędu

Główna siedziba znajduje się przy ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie. W budynku znajdują się:

 • Referat Organizacyjny,
 • Referat Finansowy,
 • Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
 • Referat Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska,
 • Urząd Stanu Cywilnego,
 • Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych,
 • Zespół do spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
 • Pion Ochrony Informacji Niejawnych
 • Samodzielne stanowiska: Radca prawny; ds. promocji, sportu, Biuletynu Informacji Publicznej, monitoringu wizyjnego i sieci szerokopasmowej; inspektor ochrony danych; ds. informatyki.

Godziny pracy Urzędu i kasy 


Urząd jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • w poniedziałek, środę i czwartek od 7.00 do 15.00,
 • we wtorek, od 7.00 do 16.00,
 • w piątek od 7.00 do 14.00.

Kasa Urzędu Gminy Krupski Młyn:

 • w poniedziałek, środęa, czwartek od 7:00 do 14:00
 • we wtorek od 7:00 do 15:00
 • w piątek od 7:00 do 13:00

Sprawy, które można załatwić w Urzędzie

W Urzędzie możesz załatwić między innymi sprawy związane z:

 • sprawami obywatelskimi, w tym: zameldowaniem i wymeldowaniem, wyrobieniem dowodu osobistego, zgłoszeniem narodzin dziecka, otrzymaniem aktu urodzenia, zgonu, małżeństwa, wstąpieniem w związek małżeński i ślubem cywilnym, uznaniem dziecka, zmianą imienia lub nazwisk stosownie do obowiązujących przepisów;
 • podatkami i opłatami, w tym: podatkiem rolnym, leśnym, od nieruchomości, od środków transportowych i opłatami za gospodarowanie odpadami;
 • nieruchomościami, w tym: sprzedażą lokalu mieszkalnego, nadaniem numeru porządkowego dla nieruchomości, zatwierdzeniem projektu podziału, dzierżawą nieruchomości gminnej, przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
 • zaświadczeniem o rewitalizacji;
 • organizacją wydarzeń, bieżącym informowaniem o sprawach gminy, konsultacjami społecznymi, dotacjami i pożyczkami dla organizacji pozarządowych, stypendiami sportowymi, wsparciem dla organizacji pozarządowych;
 • działalnością gospodarczą, w tym: zakładaniem działalności, zwolnieniem z podatku, uzyskaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • zezwoleniem na organizację imprezy masowej, zgłoszeniem organizacji zgromadzenia publicznego;
 • ochroną powietrza, w tym: wymianą pieców i kotłów węglowych, kontrolą palenisk w budynkach, monitoringiem stanu powietrza, zgłoszeniem uciążliwego zapachu, decyzjami środowiskowymi;
 • uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów,
 • edukacją, w tym nadzorem nad placówkami oświatowymi w gminie;
 • usługami komunalnymi i gospodarowaniem odpadami;
 • zezwoleniem na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną;
 • sprawami z zakresu inwestycji;
 • sprawami związanymi z organizacją pracy Rady Gminy w Krupskim Młynie.


Załatwianie spraw w Urzędzie

1.    Możesz napisać pismo i wysłać na adres:
Urząd Gminy Krupski Młyn
ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Młyn
2.    Możesz napisać pismo i przynieść do sekretariatu Urzędu.
3.    Możesz napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl.
4.    Możesz napisać pismo i wysłać za pomocą platformy ePUAP: epuap.gov.pl.
Adres skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP to: /ugkrupskimlyn/skrytka
5.    Możesz wysłać faks pod numer 32 285 70 77.
6.    Możesz zadzwonić na numer 32 285 70 16.
7.    Możesz przyjść do Urzędu osobiście.

Dojazd do Urzędu

 • Autobus:

Obok Urzędu znajduje się przystanek autobusowy (Krupski Młyn, Urząd Gminy), na których staje autobus o numerze 129.

 • Samochód:

Przy Urzędzie jest bezpłatny, ogólnodostępny parking.
Dostosowania dla osób z niepełnosprawnością
Opis dostępności poszczególnych budynków znajduję się w deklaracji dostępności.