Nowiny Zielonej Gminy

Biuletyn Informacyjny Gminy Krupski Młyn
Wydawca: Urząd Gminy w Krupskim Młynie
Adres wydawcy i redakcji: ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn
Redaktor naczelny: Rafał Tropper, druk: Urząd Gminy w Krupskim Młynie, Krupski Młyn

gazeta ukazuje się od 1999 roku

Biuletyn zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.