42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności
Urząd Gminy Krupski Młyn zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- nie posiada audiodeskrypcji

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 9.09.2020 r.
Oświadczenie oparto na samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba odpowiedzialna za rozpatrywanie skarg i wniosków w kwestii dostępności strony:
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Hajda
e-mail: hajda@krupskimlyn.pl
telefon: 32 416 70 40

Organ nadzorujący, do którego można składać skargi i odwołania:
Organ nadzorujący: Wójt Gminy Krupski Młyn 
Adres: Urząd Gminy Krupski Młyn, 42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl
telefon: 32 285 70 16

Postępowanie odwoławcze
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/.

Przygotowanie i aktualizacja strony internetowej
Niniejszą stronę internetową opublikowano dnia 22.05.2020 r.
Ostatnią aktualizację wykonano w kwietniu 2020 r. 

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej
Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).
Do sprawdzenia użyto programu SortSite Pro.
Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

Pomoc w nawigacji
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:
Ponowne załadowanie zawartości strony Ctrl + F5
Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:
Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia Tab
Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia Shift + Tab
Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK Enter
Przewijanie widocznej części strony

Skróty klawiszowe
Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:

 • Ponowne załadowanie zawartości strony Ctrl + F5

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia Tab
 • Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia Shift + Tab
 • Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK Enter
 • Przewijanie widocznej części strony

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu

Ułatwienia dla osób niewidomych
Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przejście do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

 • treści
 • menu ułatwień dostępu
 • menu głównego
 • mapy strony

Dostępność na urządzeniach mobilnych
Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Dane teleadresowe siedziby Urzędu
Adres: Urząd Gminy Krupski Młyn, 42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl
telefon: 322857016

Dostępność architektoniczna siedziby Urzędu

Budynek Urzędu Gminy w Krupskim Młynie nie jest dostosowany do potrzeb osób z dysfunkcjami. Szczegółowe informacje nt. dostępności architektonicznej budynków Urzędu Gminy Krupski Młyn znajdują się pod adresem: Dostępność architektoniczna 

 

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.


Jeśli na jakieś stronie zostaną zauważone błędy niezgodności będziemy bardzo wdzięczny za ich zgłoszenie: hajda@krupskimlyn.pl