42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Przyroda

Piękne lasy, bogactwo zwierząt, meandrująca rzeka, rozległe śródleśne łąki, życzliwi ludzie, w pełni uzbrojone tereny pod budownictwo mieszkaniowe i komercyjne... To Gmina Krupski Młyn. Bliska odległość do Katowic, Częstochowy, Opola i Tarnowskich Gór sprawia, że jest atrakcyjnym miejscem zamieszkania, wypoczynku i rekreacji zwłaszcza, że intensywnie wprowadzane są na jej terenie najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające wysoki poziom życia.

Gmina Krupski Młyn jest położona w kompleksie dobrze zachowanych lasów lublinieckich, które zajmują ponad 80 % jej powierzchni. Przepływają przez jej teren trzy rzeki: Mała Panew, Stoła i Liganzja. Gmina leży około 50 km od Katowic, Częstochowy, Opola i zaledwie 15 km od pierwszego miasta aglomeracji górnośląskiej Tarnowskich Gór. Lasy oraz rzeka Mała Panew są decydującymi czynnikami kształtującymi środowisko naturalne. Czyste powietrze, woda, bogactwo runa leśnego a zarazem niewielka odległość od dużych skupisk ludzkich stanowią o potencjalnej sile tego miejsca jako ośrodka sobotnio–niedzielnego wypoczynku dla mieszkańców Śląska. Na terenie gminy Krupski Młyn znajdują się ciekawe zespoły przyrodniczo - krajobrazowe:
- „Dolina Małej Panwi" – korytarz o dużej wartości przyrodniczej i krajobrazowej oraz znaczeniu ekologicznym, zapewniający powiązania przyrodnicze w skali regionalnej. Dolina Małej Panwii jest obszarem wchodzącym w siec Natura 2000 (specjalny obszar ochrony siedlisk PLH160008). Obszar obejmuje jedną z najbardziej naturalnych rzek nizinnych wraz z przylegającą przewianą równiną morenową. Mała Panew silnie meandruje, licznie występują starorzecza i wyspy. W dnie doliny spotyka się niewielkie torfowiska. Na skarpach i piaszczyskach występują murawy i wrzosowiska. Na wysoczyźnie polodowcowej spotyka się wydmy dochodzące do 10 m wysokości. W zagłębieniach międzywydmowych występują bagniska z roślinnością szuwarową i niewielkie torfowiska wysokie (żywe), przejściowe i niskie, w tym niezwykle cenne i doskonale zachowane niskie torfowisko węglanowe. W granicach ostoi dominują lasy, wśród których największą wartość przyrodniczą mają starodrzewia borów na wydmach i morenach. Lasy zajmują 69% terenu, w tym iglaste (starodrzewia borów suchych i bagiennych) - 34%, liściaste 9%, mieszane 15%. Łąki zajmują 14% terenu, tereny rolne 16%, a tereny zurbanizowane - 1%. Obszar cechuje unikalne zróżnicowanie siedliskowe. Występują tu 32 zespoły roślinne, zagrożone w skali regionalnej. Bardzo cenne są torfowiska.
- „Żary" - zwarty kompleks łęgu olchowo-jesionowego z dobrze zachowanym pięknym, starym drzewostanem olchowym.
- pomniki przyrody - cztery pomnikowe dęby szypułkowe w Krupskim Młynie (pomniki przyrody) oraz około 100 innych drzew kwalifikujących się do objęcia tą formą ochrony zgodnie z zaleceniami Wydziału Ekologii UW w Katowicach, w tym grupa dębów pomnikowych rosnących nad Małą Panwią.
- zbiorniki rekreacyjne: staw "Oczko" o powierzchni 0,96 ha, położony w Krupskim Młynie, staw "Stawki", o powierzchni 2,25 ha, położony w Kolonii Ziętek, staw "Potępa", o powierzchni 3,0 ha, położony we wsi Potępa, staw "Borowiany", o powierzchni 2,10 ha, położony w przysiółku Odmuchów.

Zgodnie z podziałem rolniczo-klimatycznym obszar gminy należy do dzielnicy częstochowsko-kieleckiej, którą charakteryzuje średnia roczna temperatura powietrza 7,5-8 °C, długość trwania pokrywy śnieżnej 60-90 dni i średnioroczne sumy opadów 736 mm.
Z rozkładu kierunków prędkości wiatrów wynika, że zdecydowanie dominują wiatry z sektora zachodniego, które odznaczają się również największą prędkością. Udział cisz jest niewielki i wynosi 4,7 %
Te czynniki meteorologiczne  ulegają modyfikacji ze względu na zalesienie obszaru, które powoduje zmniejszenie prędkości wiatru od 10-30%. Korzystny dla gminy jest fakt, iż na głównych kierunkach nawiewu znajdują się kompleksy leśne, które nie tylko generują chłodne i czyste powietrze, ale stanowią również w pewnym zakresie obszary regeneracji zanieczyszczonego powietrza z terenu Kędzierzyna-Koźla.

Na terenie gminy Krupski Młyn nie występują udokumentowane złoża kopalin. Gleby użytkowane rolniczo na terenie gminy zajmują 7,6 % powierzchni, przy czym dominują gleby bielicowe i pseudobielicowe. Przydatność rolnicza gleb jest średnia, obniżona zakwaszeniem i skażeniem toksycznym w okolicach miejscowości Ziętek.
W gminie występuje krajobraz naturalny o zdecydowanej dominacji elementów stworzonych przez naturę i w jej systemie funkcjonujący (dotyczy to terenów leśnych), w części zainwestowanej krajobraz jest harmonijny, złożony zarówno z elementów naturalnych, jak i kulturowych, określony jako krajobraz mieszkaniowo-parkowy. Oznacza to,  iż  walory krajobrazowe są bardzo wysokie i unikalne w skali regionu. Wywołują one pozytywną percepcję środowiska przyrodniczego i kulturowego.
Obszar gminy w 80,3 % zajmują lasy, które są częścią większego kompleksu lasów lubliniecko-tarnogórskich, w którym zbiorowiska borowe zajmują największe powierzchnie. Zbiorowiska te są na terenie gminy zróżnicowane, w zależności od warunków siedliskowych.
Lasy liściaste zajmują niewielkie powierzchnie w sąsiedztwie koryt rzecznych i występują przede wszystkim jako zbiorowiska łęgowe i olsowe. Charakteryzują się one starym dorodnym drzewostanem, o typowej strukturze i składzie gatunkowym.
Roślinność nieleśna jest reprezentowana przez     zbiorowiska związane z siedliskami wodnymi i bagiennymi (Odmuchów, Żyłki), zbiorowiska murawowe i łąkowe (Żyłki), zbiorowiska antropogeniczne (ogrody przydomowe, ogródki działowe, zieleń urządzona).
Na terenie gminy występuje stosunkowo duża bioróżnorodność, która wyraża się w postaci dobrze zachowanych zbiorowisk roślinnych. Z gatunków chronionych (całkowicie lub częściowo) występują głownie takie gatunki jak:  śnieżyczka przebiśnieg (obszary leśne, Krupski Młyn), grążel żółty (zbiornik wodny, Odmuchów), kruszyna pospolita (tereny leśne, Żyłki),     kalina koralowa (tereny leśne, Żyłki).
Spośród gatunków regionalnie rzadkich i zagrożonych zaobserwować można    czermień błotną (zbiorniki wodne Ziętek), turzycę siwą (podmokłe miejsca, Ziętek), siedmiopalecznik błotny (rozlewiska cieków,  Krupski Młyn), pępowę błotną (zarośla nadwodne, Potępa), wiosnówkę pospolitą (piaszczyste miejsca, Żyłki).

Ze struktury hydrograficznej wynika, że cały obszar gminy leży w zlewni rzeki Mała Panew, która wraz ze swoim lewobrzeżnym dopływem tj. rzeką Stołą przepływa przez środek gminy, dzieląc ją na część północną i południową. Sieć hydrograficzną gminy tworzą ponadto inne dopływy Małej Panwi: Piła (Liganzja), Rów Kokocki (Żelazna) oraz gęsta sieć rowów melioracyjnych i dwa zbiorniki wodne w Odmuchowie i Potępię. Rzeka Mała Panew stanowiąca główną oś hydrauliczną gminy charakteryzuje się unikalnym w skali regionu zachowanym meandrującym korytem, prawie naturalnym nie zakłóconym reżimem hydrologicznym. Podobne cechy naturalnego układu ma jeszcze potok Piła.
Ze struktury geologicznej wynika, że cały obszar gminny zalegają utwory szczególnie podatne na infiltrację do wód podziemnych. Co oznacza, iż jest to z jednej strony obszar zasilania tych wód, z drugiej zaś strony obszar transmisji zanieczyszczeń do wód. Powoduje to, że dla ich ochrony na terenie gminy wyznaczono strefę ochronną - ONO (Obszar Najwyższej Ochrony). Położenie Krupskiego Młyna w strefie najwyższej ochrony Głównych Zasobów Wód Podziemnych wskazuje na ponadlokalną rangę gminy w strukturze hydrogeologicznej.

Zapraszamy do odwiedzenia galerii  https://krupskimlyn.pl/galeria/4/nasza-przyroda oraz https://krupskimlyn.pl/galeria/2/galeria-krzysztofa-i-damiana-pilarskich