42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Inwestycje

Zdalna szkoła

Dofinansowanie: PO PC

1 kwietnia rozpoczął się nabór w ramach organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

dowiedz się więcej »

Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn - etap II

Dofinansowanie: RPO WSL 2014-2020

20 grudnia 2019 roku podpisana została umowa dofinansowania ze środków RPO WSL 2014-2020 projektu pt. "Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn - etap II", w ramach którego zamontowanych zostanie 6 instalacji fotowoltaicznych oraz 2 pompy ciepła. Środki na realizację projektu pochodzą min. z oszczędności powstałych po zrealziowaniu w 2017 roku I etapu montażu odnawialnych źródeł energii w naszej gminie.
dowiedz się więcej »

Budowa kanalizacji w Ziętku - I etap

Finansowane z budżeyu gminy z umorzenia pożyczki mz WFOŚiGW w Katowicach

27 sierpnia 2019 roku podpisana została umowa na realizację I etapu modernizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ziętku. Środki na realizację prac pochodziły z częściowego umorzenia zaciągniętych w 2007, 2009 i 2010 roku pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

dowiedz się więcej »

Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn

Dofinansowanie: RPO WSL 2014-2020

Przedmiotem projektu było wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej oraz instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła dla budynków jednorodzinnych w Gminie Krupski Młyn. Inwestycja zakładała kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie instalacji wytwarzających energię elektryczną bądź wspomagających ogrzewanie wody użytkowej i centralnego ogrzewania (inwestycja w formule zaprojektuj–wybuduj). Inwestycję zrealizowano w 33 indywidualnych gospodarstwach domowych oraz w 5 budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Krupski Młyn. W skład inwestycji wchodziła między innymi dostawa i montaż instalacji, a także nadzór inwestorski i promocja projektu.

dowiedz się więcej »

Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Krupskim Młynie

Dofinansowanie: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Zadanie "Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Krupskim Młynie" polegało na poprawie stanu drogi gminnej o długości 125,88 m.
dowiedz się więcej »

Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP Potępa

Dofinansowanie: RPO WSL 2014-2020

Przedmiotem projektu był zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP Potępa. Projekt wpłynie na utrzymanie pełnej gotowości do działania i poprawę sprawności jednostki, a także na zapewnienie bezpieczeństwa strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych.
Celem głównym projektu było zapobieganie zagrożeniom i ograniczenie ich skutków poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Potępa.
dowiedz się więcej »

Ziemia – wspólnota wszystkich istot

Dofinansowanie: WFOŚiGW w Katowicach

26 września 2017 roku o godzinie 9.00 uroczyście otwarta została nowa i nowoczesna pracownia przyrodniczo-ekologiczna. Odnowiona i wyposażona ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz budżetu gminy Krupski Młyn w ramach projektu „Ziemia – Wspólnota Wszystkich Istot” pracownia służy lepszemu poznawaniu przedmiotów przyrodniczych, kształtowaniu aktywnych postaw proekologicznych oraz rozwijaniu pasji i ciekawości świata.

dowiedz się więcej »

Przez sport do zdrowia - modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młynie

Dofinansowanie: RPO WSL 2007-2013

Z początkiem 2010 roku Gmina Krupski Młyn rozpoczęła realizację rzeczową  projektu „Przez sport do zdrowia - modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młynie”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

dowiedz się więcej »

Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej

Dofinansowanie: RPO WSL 2007-2013

Wniosek pt. "Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej" wybrany został do dofinansowania w ramach Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

dowiedz się więcej »

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół położonego przy ulicy Dąbrowskiego 2 w Krupskim Młynie

Dofinansowanie: WFOŚiGW w Katowicach

Prace rozpoczęły się w sierpniu 2009 roku. Realizacja została podzielona na 3 etapy. Zadanie było finansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach w formie pożyczki w kwocie 826.593 zł i dotacji w kwocie 133.545 zł oraz ze środków własnych gminy.

dowiedz się więcej »