Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg - Realizacja projektu na trerenie gminy Krupski Młyn

Dofinansowanie: RPO WSL 2014-2020

5 lutego 2020 roku projekt złożony w maju 2018 roku, zakładający montaż odnawialnych źródeł energii w 11 gminach partnerskich otrzymał dofinansowanie.
Projekt, którego liderem są Tarnowskie Góry realizowany będzie w formule „parasolowej”. W takiej formule gmina jest beneficjentem środków europejskich, inwestorem, który projekt realizuje i właścicielem, który wybudowane instalacje przez 5 lat od finansowego zakończenia realizacji projektu utrzymuje (serwisuje, ubezpiecza i naprawia w ramach gwarancji). Po zakończeniu tzw. trwałości projektu, który wynosi dla projektów unijnych 5 lat od otrzymania przez gminę ostatniej transzy środków finansowych, instalacje zostaną przekazane na własność mieszkańcom.

Przedmiotem projektu jest wykonanie 3615 instalacji OZE, w tym 1990 instalacji fotowoltaicznych, 664 instalacji kolektorów słonecznych, 632 pomp ciepła i 329 kotłów na biomasę, w prywatnych budynkach jednorodzinnych należących domieszkańców Gmin Partnerskich. Realizacja projektu przyczyni się do wykorzystania małych źródeł energii, zlokalizowanych blisko odbiorcy, zmniejszających straty przesyłowe oraz zapewniających efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energiiodnawialnej w konsumpcji (energetyka rozproszona), a przez to zapewniających dywersyfikację źródeł energii, jak również zwiększających bezpieczeństwo energetyczne regionu przy wykorzystaniu naturalnych uwarunkowań i lokalnych potencjałów. Celem projektu jest zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energiiw Gminach Partnerskich, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej.

Wartość całkowita projektu: 69 625 950,78 zł
Koszty kwalifikowane: 62 055 826,00 zł
Dofinansowanie ogółem: 52 747 452,10 zł
Dofinansowanie UE: 44 481 304,65 zł
Zakończenie realizacji projektu: 30.06.2022r.

Na terenie gminy Krupski Młyn zamontowanych zostanie 109 instalacji fotowoltaicznych, 10 instalacji solarnych, 15 pomp ciepła CWU, 23 pompy ciepła CO+CWU oraz 11 kotłów na pellet - razem 168 instalacji OZE. Koszt projektu obejmujący instalacje zamontowane na terenie naszej gminy wynosi nieco ponad 3,5 mln zł. Kwota ta obejmuje 2,6 mln zł dotacji, środki gminne i wkład własny mieszkańców.