42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.


2018

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

2018

5 grudnia 2018 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowane zostały ogłoszenia o konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych w 2019 roku oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku a także zaproszenie do uczestnictwa w pracach komisji oceniającej złożone oferty.

czytaj dalej

2018

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

2018

W związku z Uchwałą Nr V/27/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji informuję o rozpoczęciu z dniem 9 listopada 2018 roku konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

czytaj dalej

2017

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

2017

28 grudnia 2017 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowana została informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych w 2018 roku oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.

czytaj dalej

2017

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

2017

4 grudnia 2017 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowane zostały ogłoszenia o konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych w 2018 roku oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku a także zaproszenie do uczestnictwa w pracach komisji oceniającej złożone oferty.

czytaj dalej

2017

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

2017

W związku z Uchwałą Nr V/27/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji informuję o rozpoczęciu z dniem 8 listopada 2015 roku konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

czytaj dalej

2017

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

2017

8 lutego 2017 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowane zostało ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Krupski Młyn (II nabór).

czytaj dalej

2017

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

2017

Gmina Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn informuje, że 8 lutego 2017 roku, na podstawie art. 18a, pkt 1, ppkt 1 Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie unieważnia Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Krupski Młyn w 2017 roku. W ramach konkursu nie złożona została żadna oferta na realizację zdania.

czytaj dalej

2017

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

2017

10 stycznia 2017 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowane zostały ogłoszenia o konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku (II nabór) oraz w zakresie zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Krupski Młyn a także zaproszenie do uczestnictwa w pracach komisji oceniającej złożone oferty.

czytaj dalej

2017

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

2017

Gmina Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn informuje, że 9 stycznia 2017 roku, na podstawie art. 18a, pkt 1, ppkt 1 Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie unieważnia Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku. W ramach konkursu nie złożona została żadna oferta na realizację zdania.

czytaj dalej