42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.


2016

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

2016

15 grudnia 2016 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowane zostały ogłoszenia o konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych w 2017 roku oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku a także zaproszenie do uczestnictwa w pracach komisji oceniającej złożone oferty.

czytaj dalej

2015

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

2015

22 grudnia 2015 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowane zostały ogłoszenia o konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych w 2016 roku oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku a także zaproszenie do uczestnictwa w pracach komisji oceniającej złożone oferty.

czytaj dalej

2015

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

2015

W związku z Uchwałą Nr V/27/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji informuję o rozpoczęciu z dniem 12 listopada 2015 roku konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

czytaj dalej

2015

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

2015

2 kwietnia 2015 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowane zostało ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 - II nabór oraz zaproszenie do prac w Komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach tego konkursu.

czytaj dalej

2014

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

2014

1 grudnia 2014 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowane zostały ogłoszenia o konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych w 2015 roku oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.

czytaj dalej

2014

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

2014

W związku z Uchwałą Nr V/27/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji informuję o rozpoczęciu z dniem 20 października 2014 roku konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

czytaj dalej

2014

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

2014

4 lutego 2014 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowane zostały ogłoszenia o konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych w 2014 roku oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.

czytaj dalej

2014

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

2014

Wójt Gminy Krupski Młyn ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych w 2014 roku oraz w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.

czytaj dalej

2014

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

2014

4 lutego 2014 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowane zostały ogłoszenia o konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych w 2014 roku oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.

czytaj dalej