Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej

RPO WSL 2007-2013

Wniosek pt. "Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej" wybrany został do dofinansowania w ramach Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Projekt realizowany był przez 10 gmin - członków Porozumienia Gospodarczo-Turystycznego Gmin Górnej Małej Panwi i Górnej Liswarty, w tym także przez gminę Krupski Młyn. Wartość dofinansowania, przypadającego na naszą gminę wynósł 1,68 mln zł. Celem  projektu była ochrona dorzecza Małej Panwi, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska ściekami komunalnymi wód podziemnych i powierzchniowych, utrzymanie ich czystości oraz utrzymanie zasady zrównoważonego rozwoju. Projekt zakładał budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1,7 km co przyczyni się do uporządkowania sytuacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krupskim Młynie oraz modernizację oczyszczalni ścieków, która w dniu dzisiejszym skutkuje zmniejszeniem jej uciążliwości dla mieszkańców. Przetarg na realizację prac ogłoszono 26 września a termin składania ofert mijał 14 października 2011 roku. W toku postępowania przetargowego do terminu składania ofert złożono 7 dokumentacji. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum Gutkowski-Gutkowski z Leszna na kwotę 4899556,74 zł. Umowa na realizację prac podpisana została 9 listopada 2011 roku.

Modernizacja oczyszczalni ścieków BOS-200 w Krupskim Młynie polegała na jej rozbudowie. Oczyszczalnia po rozbudowie posiada przepustowość 370 m3/d. Ścieki surowe dopływają do oczyszczalni istniejącą kanalizacją sanitarną rozdzielczą. Ścieki kierowane do oczyszczalni można zaklasyfikować jako komunalne. Wykonane zostało nowe przyłącze wodociągowe do oczyszczalni (włączenie nastąpiło do wodociągu znajdującego się przy ul. Tarnogórskiej) oraz przebudowane zostało przyłącze elektroenergetycznego. Oczyszczone ścieki  odprowadzane są do odbiornika - rzeki Małej Panwi istniejącym kolektorem fi 600, a następnie wprowadzane są do rzeki istniejącym wylotem.
Modernizacja oczyszczalni ścieków polegała na wyposażeniu komory napowietrzania w budynku technologicznym w układ sond przeznaczony do pomiaru stężenia tlenu oraz w układ sterowania ilością powietrza i wykonaniu konserwacji powierzchni zewnętrznej istniejących zbiorników oczyszczalni. Oprócz tego rozbudowano oczyszczalni ścieków o niżej wymienione nowe obiekty i urządzenia: studnię z sitem pionowym, pompownie ścieków, zbiornik oczyszczalni składający się z komory retencyjnej, bioreaktora, komory stabilizacji osadu nadmiernego, studni z zasuwą nożową, studni pierwszego zrzutu, studni pomiarowej, studni poboru prób, studni zaworowej i budynku wielofunkcyjnego. Wykonane została także sieć uzbrojenia terenu na terenie rozbudowanej oczyszczalni ścieków: kanalizacja grawitacyjna ścieków surowych, kanalizacja grawitacyjna ścieków oczyszczonych, rurociągi tłoczne ścieków surowych, rurociągi tłoczne osadu nadmiernego, rurociągi powietrza, przyłącze wodociągowe i przyłącze elektroenergetyczne.

Ponadto wykonane zostało nowe przyłącze wodociągowe, przebudowano przyłącze energoelektryczne, wykonany został budynek wielofunkcyjny, osadzone zostały studnie z sitem poziomym, wykonany został zbiornik oczyszczalni, osadzona została studnia pomiarowa, studnia z zasuwą nożową, studnia pierwszego zrzutu , studnia pomiarowa, studnia poboru prób, studnia zaworowa.

Przy ulicach Kasprowicza, Buczka, Leśmiana, 1-go Maja, Głównej i Karola Miarki w Krupskim Młynie wybudowane zostały nowe fragmenty kanalizacji łącznie z przyłączami do poszczególnych budynków oraz dwóch przepompowni ścieków. Całość ścieków komunalnych z terenu inwestycji spływa do przepompowni, skąd zostaje przetłoczne do rozbudowanej oczyszczalni. W wyniku realizacji inwestycji wybudowane zostały kolektory kanalizacji sanitarnej fi 200 mm (1087,5m), rurociągi fi 160 mm (455,5m), rurociąg fi 250 (7,0m), rurociąg tłoczny fi 75 (37 m), rurociąg tłoczny fi 110 (161,1 m), studzienki fi 1200 mm z kręgów betonowych (33 sztuki), studzienki fi 1200 mm z kręgów betonowych z kaskadą zewnętrzną (11 sztuk), studzienka fi 1200 mm rozprężna (1 sztuka), studnia zaworowa fi 1500 mm (1 sztuka), studnia odpowietrzająco-czyszczakowa fi 1500 mm (2 sztuki), studzienki kanalizacyjne fi 425 z tworzywa sztucznego (53 sztuki), przepompownia ścieków z polimerobetonu fi 1200 i 1500 (po 1 sztuce, przyłącze elektryczne do przepompowni P1 (37 m) oraz do przepompowni P2 (269 m).

Ponadto wykonane zostało zasilanie elektroenergetyczne przepompowni P1 zlokalizowanej przy ulicy Głównej w Krupskim Młynie („Oczko”), odcinek sieci kanalizacyjnej sanitarnej pomiędzy przepompownią P1 a boiskiem piłkarskim, odcinek kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Miarki wraz ze studzienkami podłączeniowymi i odcinek kanalizacji w rejonie ulicy Buczka 2 oraz 1 Maja 1.

Szczegółową dokumentację zdjęciową można znaleźć tutaj.