42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Inwestycje - Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia ścieków

24 czerwca wniosek "Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej" wybrany został do dofinansowania w ramach Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Projekt realizowany był przez 10 gmin - członków Porozumienia Gospodarczo-Turystycznego Gmin Górnej Małej Panwi i Górnej Liswarty, w tym także przez gminę Krupski Młyn. Wartość dofinansowania, przypadającego na naszą gminę wynosiło 1,68 mln zł. Celem  projektu była ochrona dorzecza Małej Panwi, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska ściekami komunalnymi wód podziemnych i powierzchniowych, utrzymanie ich czystości oraz utrzymanie zasady zrównoważonego rozwoju. Projekt zakładał budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1,7 km co przyczyni się do uporządkowania sytuacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krupskim Młynie oraz modernizację oczyszczalni ścieków, która ma skutkować zmniejszeniem jej uciążliwości dla mieszkańców. Prace prowadziło konsorcjum Gutkowski-Gutkowski z Leszna.

Modernizacja oczyszczalni ścieków BOS-200 w Krupskim Młynie polegała na jej rozbudowie. Oczyszczalnia po rozbudowie posiada przepustowość 370 m3/d. Modernizacja polegała na wyposażeniu komory napowietrzania w budynku technologicznym w układ sond przeznaczony do pomiaru stężenia tlenu oraz w układ sterowania ilością powietrza i wykonaniu konserwacji powierzchni zewnętrznej istniejących zbiorników oczyszczalni. Oprócz tego rozbudowano oczyszczalni ścieków o nowe obiekty i urządzenia: studnię z sitem pionowym, pompownie ścieków, zbiornik oczyszczalni składający się z komory retencyjnej, bioreaktora, komory stabilizacji osadu nadmiernego, studni z zasuwą nożową, studni pierwszego zrzutu, studni pomiarowej, studni poboru prób, studni zaworowej i budynku wielofunkcyjnego. Wykonane zostały także sieci uzbrojenia terenu na terenie rozbudowanej oczyszczalni ścieków: kanalizacja grawitacyjna ścieków surowych, kanalizacja grawitacyjna ścieków oczyszczonych, rurociągi tłoczne ścieków surowych, rurociągi tłoczne osadu nadmiernego, rurociągi powietrza, przyłącze wodociągowe i przyłącze elektroenergetyczne.
W ramach budowy systemu kanalizacji sanitarnej, w celu uporządkowania gospodarki ściekowej wykonany został rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację rozdzielczą. Część istniejących kolektorów została wykorzystana do odprowadzania wód deszczowych, natomiast pozostała część kolektorów została zaadoptowana do odprowadzania ścieków komunalnych.