42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.


2011

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

2011

25 maja 2011 roku opublikowano ogłoszenia o rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert w zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych w 2011 roku oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku

czytaj dalej

2011

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

27 kwietnia 2011 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn

2011

opublikowane zostały ogłoszenia o konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych w 2011 roku oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku.

czytaj dalej

2011

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

W związku z Uchwałą Nr V/27/11 Rady Gminy Krupski Młyn

2011

z dnia 22 lutego 2011 roku określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji informuję o rozpoczęciu z dniem 15 kwietnia 2011 roku konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

czytaj dalej