42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych nr 3 i 5 w Ziętku

Inwestycja dofinansowana jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 837 765 zł. Całkowity koszt prac, których wykonawcą jest firma Widdo Polska Sp. z o.o.  z Tarnowskich Gór wynosi 3 153 073,18 zł a termin wykonania 3 lutego 2024 roku.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych na terenie Gminy Krupski Młyn. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich jakie wynikają z analizy problemów i potrzeb Wnioskodawcy:
1. Ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynków oraz obniżenie kosztów ogrzewania.
2. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z tradycyjnych źródeł (poprzez likwidację indywidualnych źródeł ciepłą), a przez to redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, poprawa czystości powietrza.
3. Poprawa warunków użytkowania obiektów.
4. Rozwój społeczno-gospodarczy regionu, w tym: podniesienie komfortu życia oraz zdrowia mieszkańców, wzrost świadomości na temat oszczędzania i pozyskiwania energii.
Cel nadrzędny projektu zostanie zrealizowany przez osiągnięcie celów szczegółowych produktu i rezultatu.
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych, modernizacja instalacji c.o., wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Działania inwestycyjne mają na celu poprawę efektywności energetycznej dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych na terenie Gminy Krupski Młyn. Zaplanowano wszystkie prace związane z dociepleniem ścian zewnętrznych, ścian piwnic, balkonów, stropodachu i kominów w systemie ETICS wraz z pracami towarzyszącymi naprawczo-murarskimi. Dodatkowo zaplanowano wykonanie nowych powierzchni utwardzonych przy wejściach do budynku i nową opaskę z kostki betonowej. Istniejące kominy zostaną oczyszczone i docieplone płytami z wełny skalnej. W zakresie stolarki okiennej i drzwiowej zaplanowano: roboty rozbiórkowe, roboty montażowe nowych drzwi zewnętrznych i okien oraz prace wykończeniowe. Wstawienie nowej stolarki okiennej i drzwiowej będzie wraz z parapetami zewnętrznymi. Zakres robót obejmuje również  wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, w szczególności: demontaż pieców węglowych i kaflowych w budynkach, montaż projektowanych instalacji i urządzeń, podłączenie instalacji do przyborów i urządzeń, kontrole i próby szczelności instalacji, odbiór instalacji. Zaprojektowano wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodną, zasilaną z kolektorów zlokalizowanych w pomieszczeniu węzła cieplnego. Przeprowadzone zostanie również modernizacja instalacji elektrycznej. Wszystkie zaplanowane prace wynikają z audytów energetycznych opracowanych dla obu budynków.
Założenia projektu zostały opracowane tak, aby zapewnić kompleksowość rozwiązań w zakresie termomodernizacji budynków, kładąc szczególny nacisk na zastosowanie energooszczędnych i nowoczesnych technologii.
Główne efekty:
Zmniejszenie zużycia energii końcowej 2146,76 GJ/rok 
Zmniejszenie emisji CO2    77,13 %