42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Modernizacja dróg gminnych

Inwestycja dofinansowana jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 135 000 zł. Całkowity koszt prac, których wykonawcą jest firma TRANSKOM BIAŁDYGA z Jaryszowa wynosi 3 665 400 zł a termin wykonania 19 grudnia 2023 roku.

Inwestycja polega na modernizacji i remoncie dróg gminnych, w następującym zakresie: korytowanie, wykonanie podbudowy, warstwy wiążącej i ścieralnej, poboczy, oraz oznakowania poziomego i pionowego (dla modernizacji) oraz wykonanie nakładki ścieralnej, poboczy i oznakowania pionowego i poziomego (dla remontów). Przewiduje się także opcjonalne wykonanie odwodnienia i regulacje zjazdów. Prace wykonane zostaną drogach gminnych o sumarycznej długości 2,65 km i szerokości jezdni od 3 do 5 m.

   

Modernizacja obejmuje ulice Krasickiego, Miarki i Parku Oczko w miejscowości Krupski Młyn, ulic Łąkowej, Słonecznej i Topolowej w miejscowości Potępa oraz drogi w miejscowości Żyłka. Zamówienie obejmuje w szczególności wykonanie  dokumentacji projektowej wszystkich branż, uzyskanie pozwolenia na realizację robót, pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych, wykonanie tych robót na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej, w tym dokonanie wszelkich zgłoszeń, zawiadomień wynikających z dokumentów zawartych w dokumentacji projektowej pozyskanych w ramach jej sporządzania oraz zapewnienie wszelkich nadzorów oraz odbiorów zarządców dróg oraz wykonanie regulacji tłuczniem nawierzchni, ułożenie masy asfaltowej wyrównującej i ścieralnej oraz regulację poboczy, zgodnie z przedmiarem robót ,na długości ok. 500 mb drogi łączącej miejscowości Potępa i Żyłka.