Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP Potępa

RPO WSL 2014-2020

Przedmiotem projektu był zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP Potępa. Projekt wpłynie na utrzymanie pełnej gotowości do działania i poprawę sprawności jednostki, a także na zapewnienie bezpieczeństwa strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych.
Celem głównym projektu jest zapobieganie zagrożeniom i ograniczenie ich skutków poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Potępa.

Celami szczegółowymi projektu są:

 • poprawa wyposażenia OSP,
 • sprofesjonalizowanie OSP,
 • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców,
 • poprawa warunków pracy strażaków,
 • poprawa bezpieczeństwa strażaków,
 • podniesienie roli i znaczenia OSP wśród społeczeństwa,
 • zachęcenie do ochotniczej służby w OSP,
 • dbałość o stan środowiska naturalnego.

Projekt wynikał z konieczności poprawy stanu infrastruktury technicznej jednostki OSP w Potępie, poprzez
wyposażenie jej w nowy specjalistyczny wóz bojowy. Samochód ten, poprzez wyposażenie w sprzęt służacy ratownictwu drogowemu, likwidacji zagrożeń w zakładach przemysłowych (głównie NITROERG SA), likwidacji zagrożeń pożarowych na obszarach zamieszkanych, dużych obszarach leśnych, obszarach łąkowych, torfowiskach oraz do zwalczania groźnych owadów, przysłuży się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa zarówno mieszkańców Gminy Krupski Młyn jak i mieszkańców sąsiednich terenów.

Projekt niesie za sobą pozytywne skutki ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, w szczególności dla zwiększenia
bezpieczeństwa mieszkańców powiatu i osób przejezdnych.

Efektami projektu są:

 • liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej i środków ochrony przed pożarami lasów: 138502 mieszkańców powiatu tarnogórskiego,
 • liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków
 • katastrof: 1 samochód pożarniczy,
 • liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof: OSP Potępa

Wartość projektu wyniosła 834.924 zł, na które składały się środki w ramach:

 • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, działanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych) - 234.924 zł,
 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 150.000 zł,
 • budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych w województwie śląskim - 150.000 zł,
 • Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego - 43.000 zł,
 • budżetu Gminy - 200.000 zł,
 • środki OSP Potępa z odszkodowania za zniszczony samochód ratowniczo-gaśniczy - 57.000 zł.

Projekt zrealizowany został w terminie od 1 maja do 31 października 2017 roku.