42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn

Dofinansowanie: RPO WSL 2014-2020

12 stycznia 2021 roku podpisana została umowa na dofinansowanie realizacji II etapu modernizacji systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w gminie Krupski Młyn ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt pod nazwą "Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu naterenie Gminy Krupski Młyn" ralizowany przez Gminę Krupski Młyn otrzymał dofinansowanie w kwocie 6 107 954,16 zł.

Zakładana w projekcie budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej, modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja i budowa wodociągu i modernizacja stacji uzdatniania wprost przyczyni się do wypełnienia wymogów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz realizacji celów określonych w RPO WSL2014-2020: celu tematycznego CT 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami, a także celu szczegółowego OP V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów oraz Poddziałania 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa ZIT, którym jest zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą ścieków komunalnych. Realizacja projektu jest także odpowiedzią na zidentyfikowane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego 2014-2020 wyzwanie tj. wysoki poziom zagrożenia środowiska spowodowany zanieczyszczeniem wód oraz znaczną ilością odpadów (niebezpiecznych i komunalnych), niewystarczająca ochrona bioróżnorodności przyrodniczej, nieefektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i zasobów przyrodniczych.
 

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie i podpisaną umową:
- termin realizacji prac upływa 29 stycznia 2023 roku,
- wartość całkowita projektu wynosi  12 024 473,74 zł
- koszty kwalifikowane wynoszą 7 185 828,42 zł
- dofinansowanie UE to kwota 6 107 954,16 zł

Inwestycja otrzymała ponadto dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  Kwota otrzymanych środków wynosi 5 500 000 zł.