Modernizacja obiektu rekreacji ruchowo-sportowej w gminie Krupski Młyn

Dofinansowanie: RFIL i PROW 2014-2020

5 lutego 2019 roku przez Marszałka Województwa Śląskiego podpisana została umowa na dofinansowanie modernizacji boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie. Planowane prace polegają na wyposażeniu obiektu w nawierzchnię zapobiegającą urazom (nawierzchnia poliuretanowa), instalację infrastruktury umożliwiającej uprawianie rekreacji ruchowo-sportowej oraz rewitalizację otoczenia obiektów. Tak zmodernizowany obiekt wykorzystywany będzie min. przez grupy defaworyzowane - młodzież i osoby z grup dysfunkcyjnych o niskich kwalifikacjach a także przez pozostałych mieszkańców naszej gminy.

Wkład własny - 71 373,80 zł, pokryty został z tzw. środków COVID w ramach Funduszu Inicjatyw Lokalnych.

       

Operacja „Modernizacja obiektu rekreacji ruchowo-sportowej w gminie Krupski Młyn” dofinansowana została ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Projekt sfinansowany został także z tzw. środków COVID w ramach Funduszu Inicjatyw Lokalnych

W ramach operaji przewiduje się usunięcie warstwy asfaltu na istniejącym boisku sportowym przez frezowanie, wykonanie rowków pod obrzeża i montaż obrzeży po obrysie boiska, formowanie terenu, uzupełnienie podbudowy, wykonanie nawierzchni z betonu jamistego pod wykładzinę bezpieczną oraz wykonanie wykładziny sportowej poliuretanowej na 1106 m2. Ponadto w ramach projektu zaplanowano dostawę i montaż tulei pod montaż bramek do piłki ręcznej, montaż bramek do piłki ręcznej z odzysku, montaż piłkochwytu osłoniętego siatką polipropylenową, dostawę i montaż ławek, montaż ogrodzenia i rekultywację terenu po pracach montażowych, humusowanie i obsianie terenu trawą.

W ramach operacji zatrudniona zostanie także 1 osoba, której zadania zwiazane będą z opieka nad urzadzeniami obiektami i wyposażeniem obiektów rekreacyjnych. Planowane jest także przeprowadzenie działań aktywizacyjnych polegających na organizacji wydarzeń o charakterze rekreacyjnym i turystycznym

Termin zakończenia realizacji operacji, zgodnie z podpisaną umową mija 31 marca 2021 roku.

Kwota realizacji prac ujęta we wniosku o wsparcie wynosiła 245 tyś zł. Kwota zaoferowana przez wykonawcę prac wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonegio to 196 tyś. złotych. 63,63% tej kwoty stanowi dotacja z PROW.

Więcej zdjęć znajduje się pod adresem: https://krupskimlyn.pl/galeria/14/inwestycje-modernizacja-obiektu-rekreacji-ruchowo-sportowej-w-gminie-krupski-mlyn