Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn

Dofinansowanie: RPO WSL 2014-2020

10 sierpnia 2020 roku podpisana została umowa dofinansowania ze środków RPO WSL 2014-2020 projektu pt. "Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn", w ramach którego 150 uczniów i ich nauczycieli wzmocni swoje kompetencje. Realizacja projektu rozpoczęła sie 1.09.2020 roku

We wrześniu 2020 roku rozpoczęła się realizacja projektu, którego celem jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie oraz Szkoły Podstawowej działającej w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie. Wsparciem objętych będzie 150 uczniów (w tym 74 dziewczyny i 76 chłopców) i ich nauczycieli. W ramach projektu zakupione zostanie także wyposażenie pracowni. Wsparcie udzielane w ramach projektu ma charakter kompleksowy – odpowiada na zdiagnozowane potrzeby, realizuje indywidualizację nauczania w zadaniach dotyczących kompetencji matematycznych i informatycznych, językowych, przyrodniczych, społecznych i uczenia się wraz z przedsiębiorczością i innowacyjnością. Zadania, wielkość grup, intensywność wsparcia dostosowane zostały do potrzeb szkół. Zajęcia realizowane będą z wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i metod nauczania. W wyniku realizacji projektu kompetencje kluczowe podniesie 150 uczniów, w szkołach wyposażone zostaną pracownie przyrodnicze i matematyczne a ponadto 12 nauczycieli podniesie swoje kompetencje.
Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach 11 osi priorytetowej - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie 4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.
Wartość całkowita i kwalifikowana projektu wynosi 489 371,31 zł natomiast dofinansowanie to kwota 440 434,18 zł, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 415 965,61 zł i środki budżetu krajowego w kwocie 24 468,57 zł. 

We wrześniu rozpoczęła się rekrutacja uczniów na zajęcia. Informacja o rekrutacji przekazana została rodzicom uczniów na zebraniach rodzicó, które odbyły się 15 wrześni w szkole w Potępie i 16 września w szkole w Krupskim Młynie. Zasady rekrutacji określa regulamin rekrutacji dostępny pod linkiem: /public_content/uploads/regulamin_rekrutacji_bliżej_wied.pdf.

Każdy chętny musi złozyć w sekretariacie poniższe dokumenty podpisane przez ucznia i jego opiekuna prawnego:

- formularz rekrutacyjny wraz z  deklaracją uczestnictwa, dostępny pod linkiem: /public_content/uploads/formularz_rekrutacyjny_deklaracj.pdf

- oświadczenie ucestnika w zakresie ochrony danych osobowych, dostępne pod linkiem: /public_content/uploads/oświadczenia_uczestnika_projektu.pdf

Po zakończeniu procesu rekrutacji i stworzeniu list uczniów, którzy uczestniczyć będą w projekcie, od października rozpoczną się zajęcia.