42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn

Dofinansowanie: RPO WSL 2014-2020

10 sierpnia 2020 roku podpisana została umowa dofinansowania ze środków RPO WSL 2014-2020 projektu pt. "Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn", w ramach którego 150 uczniów i ich nauczycieli wzmocni swoje kompetencje. Realizacja projektu rozpoczęła sie 1.09.2020 roku

We wrześniu 2020 roku rozpoczęła się realizacja projektu, którego celem jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie oraz Szkoły Podstawowej działającej w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie. Wsparciem objętych będzie 180 uczniów (w tym 113 dziewczyn i 67 chłopców) i ich nauczycieli. W ramach projektu zakupione zostanie także wyposażenie pracowni. Wsparcie udzielane w ramach projektu ma charakter kompleksowy – odpowiada na zdiagnozowane potrzeby, realizuje indywidualizację nauczania w zadaniach dotyczących kompetencji matematycznych i informatycznych, językowych, przyrodniczych, społecznych i uczenia się wraz z przedsiębiorczością i innowacyjnością. Zadania, wielkość grup, intensywność wsparcia dostosowane zostały do potrzeb szkół. Zajęcia realizowane będą z wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i metod nauczania. W wyniku realizacji projektu kompetencje kluczowe podniesie 180 uczniów, w szkołach wyposażone zostaną pracownie przyrodnicze i matematyczne a ponadto 16 nauczycieli podniesie swoje kompetencje.
Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach 11 osi priorytetowej - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie 4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.
Wartość całkowita i kwalifikowana projektu wynosi 629 000 zł natomiast dofinansowanie to kwota 566 100 zł, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 534 650 zł i środki budżetu krajowego w kwocie 31 450 zł. 

We wrześniu 2020 roku rozpoczęła się rekrutacja uczniów na zajęcia. Informacja o rekrutacji przekazana została rodzicom uczniów na zebraniach rodziców, które odbyły się 15 wrześni w szkole w Potępie i 16 września w szkole w Krupskim Młynie. Zasady rekrutacji określał regulamin rekrutacji dostępny pod linkiem: /public_content/uploads/regulamin_rekrutacji_bliżej_wied.pdf.

Każdy chętny musiał złozyć w sekretariacie poniższe dokumenty podpisane przez ucznia i jego opiekuna prawnego:

- formularz rekrutacyjny wraz z  deklaracją uczestnictwa, dostępny pod linkiem: /public_content/uploads/formularz_rekrutacyjny_deklaracj.pdf

- oświadczenie ucestnika w zakresie ochrony danych osobowych, dostępne pod linkiem: /public_content/uploads/oświadczenia_uczestnika_projektu.pdf

Po zakończeniu procesu rekrutacji i stworzeniu list uczniów, którzy chcięli uczestniczyć będą w projekcie, od października 2020 roku rozpoczęły sie zajęcia, które trwały do 30 września 2023 roku, takze w okresie pandemii COVID.

Dzieki realizacji projektu uczniowie nabyli kompetencje kluczowe, nauczyciele podnieśli swoją wiedzę i umiejętności, szkoły zostały wyposazone w pomoce dydaktyczne, w tym technologie informacyjno-komunikacyjne oraz materiały biurowe.