Poprawa efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego na terenie Gminy Krupski Młyn

RPO WSL 2014-2020

14 maja 2020 roku podpisana została umowa na dofinansowanie termomodernizacji bloku nr 5 w Ziętku ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich jakie wynikają z analizy problemów i potrzeb:
1. ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynku oraz obniżenie kosztów ogrzewania i kosztów związanych z energią elektryczną,
2. zmniejszenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z tradycyjnych źródeł, a przez to redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego czyli finalnie poprawa czystości powietrza,
3. poprawa warunków użytkowania obiektu,
4. podniesienie komfortu życia oraz zdrowia mieszkańców, wzrost świadomości na temat oszczędzania i pozyskiwania energii.

W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace budowlane:
- roboty remontowo - naprawcze (wymiana daszków nad wejściami do budynku, docieplenie kominów, wstawienie parapetów zewnętrznych w okienkach piwnicznych),
- docieplenie ścian zewnętrznych, w tym: przygotowanie ścian, wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych (ściany: grubość 15 cm, powierzchnia docieplenia 1166 m2; cokół: grubość 12 cm, powierzchnia docieplenia 240 m2), malowanie, boniowanie, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz cieplnej ścian zewnętrznych wokół budynku,
- wykonanie opaski odwadniającej, chodnika i podestów stref wejściowych z kostki betonowej,
- wykonanie remontu balkonów.

Zakończenie realizacji prac planowane jest na koniec września 2020 roku.

Wartość całkowita projektu wynosi 387 566,88 zł, w tym dofinansowanie stanowi 264 015,97 zł