42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn

Dofinansowanie: RPO WSL 2014-2020

Przedmiotem projektu było wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej oraz instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła dla budynków jednorodzinnych w Gminie Krupski Młyn. Inwestycja zakładała kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie instalacji wytwarzających energię elektryczną bądź wspomagających ogrzewanie wody użytkowej i centralnego ogrzewania (inwestycja w formule zaprojektuj–wybuduj). Inwestycję zrealizowano w 33 indywidualnych gospodarstwach domowych oraz w 5 budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Krupski Młyn. W skład inwestycji wchodziła między innymi dostawa i montaż instalacji, a także nadzór inwestorski i promocja projektu.


Zapewniony był również system monitorowania instalacji PV jak dodatkowy efekt edukacyjny dla mieszkańców.
Realizacja projektu miała na celu zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy, i tym samym poprawę efektywności energetycznej regionu a także zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.
Projekt dofinansowany jest ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.
Kwota dofinansowania to 850 tyś. złotych, czyli 85% kosztów kwalifikowalnych.
Wniosek o dofinansowanie złożony został 4 marca 2016 roku. Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej, 29 listopada 2016 roku wniosek został wybrany do dofinansowania.
Umowa z Instytucją zarządzającą RPO WSL podpisana została 22 maja 2017 roku.

Przetarg na realizację prac ogłoszony został 11 stycznia 2017 roku. Otwarcie ofert przetargowych nastąpiło 22 marca 2017 roku. Złożonych zostało 10 ofert - wyłącznie na montaż paneli fotowoltaicznych (nie została złożona żadna oferta na pompy ciepła). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonany został 19 maja 2017 roku. Umowa z wybranym wykonawcą w części dotyczącej fotowoltaiki, firmą FLEXIPOWER GROUP sp z o.o. Sp. K., ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska, która zaoferowała wykonanie zamówienia za cenę 784146,72 zł brutto podpisana została 7 czerwca 2017 roku. Termin realizacji prac upłynął 16 października br.

Z kolei na część dotyczącą pomp ciepła 21 czerwca został ogłoszony drugi przetarg. W terminie składania ofert, który upływał 6 lipca br. złożonych zostało 2 oferty. Umowa na realizację zamówienia podpisana została 4 września z firmą Romitex sp. z o.o., z siedzibą w Sadurkach 18, 24-450 Nałęczów. Termin realizacji prac upłynął 30 września br. Koszt wykonania prac to 179826 zł.

Inspektorami nadzorującymi prace w ramach projektu byli p. Robert Bal w branży konstrukcyjnej, p. Mariusz Szlenk w branży elektrycznej i p. Marcin Dyner w branży instalacyjnej.

Prace związane z instalacją pomp ciepła zakończone zostały z końcem września 2017 roku, natomiast prace związane z instalacją paneli fotowoltaicznych, po zawarciu aneksu przedłużającego termin realizacji prac (w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie prac na dachach budynków) zakończyły się 16 października 2017 roku.

Zgodnie z zawartymi umowami panele fotowoltaiczne zainstalowane zostały na 33 budynkach indywidualnych i 5 budynkach użyteczności publicznej, natomiast pompy ciepłą zainstalowano na 5 budynkach indywidualnych.

Zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu zamontowane urządzenia umożliwiają stały monitoring ich pracy. Poniżej prezentujemy aktualny odczyt danych (podawany w odstępach comiesięcznych) stanowiący podsumowanie pracy instalacji fotowoltaicznych:

Dane dotyczące pracy paneli aktualizowane są na bieżąco na stronie http://krupskimlyn.flexipowergroup.pl/

Dokumentacja zdjęciowa dotycząca projektu: