42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

Obiekty sportowe

Mieszkańcy i odwiedzający gminę Krupski Młyn mogą korzystać z bogatej oferty sportowej i rekreacyjnej - basenu, kompleksu sportowego oraz boisk z bezpieczną nawierzchnią  i hali sportowej.

Basen w Krupskim Młynie przy ul. Głównej
1 lipca 2012 roku po modernizacji otwarty został basen kąpielowy w Krupskim Młynie. Modernizacja basenu przeprowadzana była w ramach inwestycji „Przez sport do zdrowia - modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młynie”, dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Modernizacja obejmowała rozbiórkę istniejących na basenie dwóch obiektów, wykonanie pawilonu wejściowego z piętnastoma kabinami przebieralni i czterema kabinami sanitarnymi, wykonanie plaży trawiastej i plaży piaszczystej, instalację zjeżdżalni  rynnowej, modernizację ścian oraz dna basenu, ułożenie kostki brukowej na powierzchni wokół basenu, przy zjeżdżalni oraz przy wejściu na teren basenu, obsadzenie żywopłotem terenu kąpieliska oraz wykonanie ogrodzenia wokół basenu.

Kompleks sportowy w Krupskim Młynie przy ul. Głównej
Z początkiem 2010 roku Gmina Krupski Młyn rozpoczęła realizację projektu „Przez sport do zdrowia - modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młynie”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wartość zadania ujęta we wniosku o dofinansowanie wynosiła 1905188,61 zł, natomiast dofinansowanie w wysokości 85% wartości zadania to kwota 1619410,31 zł.
W ramach zadania zrealizowano:
- remont odkrytego basenu letniego
- remont stadionu sportowego z kompleksem boisk, obejmujący remont boiska do koszykówki i siatkówki o powierzchni około 1350 m2, wykonanie nowej nawierzchni boiska, renowację zieleni, wymianę siedzeń na stadionie piłkarskim wraz z ogrodzeniem, zadaszenie siedzeń o powierzchni 500 m2 oraz wykonanie oświetlenia boiska reflektorami halogenowymi na słupach – 14 punktów świetlnych,
- modernizację terenu sportowych imprez sezonowych, obejmującą budowę placu zabaw sportowych dla dzieci, składającego się z ściany wspinaczkowej  małej – wysokość ok. 2,5 m, ściany wspinaczkowej  dużej – wysokość ok. 5 m, wspinalni linowej – pajęczyny oraz naziemnego toru przeszkód z równoważniami,
- budowę 2 kortów tenisowych wraz z montażem osprzętu tenisowego.
Umowę na dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Krupski Młyn podpisano 10 marca 2010 roku.
Wykonawcami prac były firmy BELLSPORT Grzegorz Leszczyński z Bytomia (remont boiska do siatkówki i koszykówki, budowę dwóch sztuk kortów tenisowych, wykonanie ogrodzenia wewnętrznego płyty boiska piłkarskiego, wykonanie ogrodzenia zewnętrznego boiska, wykonanie oświetlenia boiska głównego i bocznego, wykonanie placu zabaw sportowych dla dzieci, renowacja nawierzchni betonowej służącej pokazom i treningom sportowym oraz wykonie ściany wspinaczkowej), Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik z Kielc (wykonanie studni głębinowej do napełniania basenu wraz z wykonaniem podłączenia basenu ze studni głębinowej) oraz Zarząd Budynków Komunalnych SA z Tarnowskich Gór (remont odkrytego basenu letniego, wymiana siedzeń na stadionie piłkarskim oraz wykonanie zadaszenia trybun na stadionie piłkarskim).

Hala sportowa w Krupskim Młynie przy ul. Dąbrowskiego
19 stycznia 2011 roku podpisana została umowa na budowę hali sportowej w Krupskim Młynie. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca (spośród 15 wykonawców, którzy złożyli oferty na budowę hali). Zwycięzcą postępowania została firma Zarząd Budynków Komunalnych z Tarnowskich Gór.
Na budowę hali gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej. Otrzymane dofinansowanie wynosi 2.120.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wybudowany obiekt sportowy z pełnowymiarową salą o wymiarach areny 35,9 x 19 ze względu na fakt, że jest to pierwszy tego typu obiekt w gminie przyczynia się do wzrostu dostępności i poprawy warunków kształcenia na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w zakresie sportu dzieci i młodzieży. Nowoczesna hala sportowa z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych usprawnia komfort nauczania w zakresie sportu a także wpływa na wzrost zainteresowania młodzieży oraz społeczności lokalnej sportem. Przyczynia się ona także do podniesienia standardu życia w gminie, wpływa na zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy w zakresie sportu oraz wzrost atrakcyjności turystycznej gminy, wspomaga proces nauczania, rozwijając talenty i możliwości uczniów, stwarza szansę wspólnego działania i prowadzi do ściślejszej integracji społeczeństwa lokalnego. Realizacja inwestycji doprowadziła do wzbogacenia oferty rekreacyjnej skierowanej do mieszkańców gminy oraz turystów i odwiedzających gminę a tym samym przyczynia się do podniesienia wartości obszaru wiejskiego. Długofalowe efekty społeczne realizacji inwestycji doprowadzą, poprzez uaktywnianie fizyczne i propozycje spędzania czasu wolnego, do polepszenia zdrowia dzieci i dorosłych mieszkańców gminy, ich zdolności fizycznych, redukcji zaburzeń zachowania i emocji a także do zmniejszania obszarów wykluczenia społecznego.
Hala przystosowana jest do prowadzenia rozgrywek w koszykówce, piłce siatkowej a także do rozgrywek w tenisa stołowego, piłki ręcznej czy mini-piłki nożnej. Z obiektu oprócz dzieci i młodzieży szkolnej korzystają organizacje i kluby sportowe, użytkownicy indywidualni, czyli mieszkańcy gminy oraz turyści ją odwiedzający.

Boisko w Potępie przy ul. Tarnogóerskiej
5 lutego 2019 roku przez Marszałka Województwa Śląskiego podpisana została umowa na dofinansowanie modernizacji boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie. Planowane prace polegają na wyposażeniu obiektu w nawierzchnię zapobiegającą urazom (nawierzchnia poliuretanowa), instalację infrastruktury umożliwiającej uprawianie rekreacji ruchowo-sportowej oraz rewitalizację otoczenia obiektów. Tak zmodernizowany obiekt wykorzystywany będzie min. przez grupy defaworyzowane - młodzież i osoby z grup dysfunkcyjnych o niskich kwalifikacjach a także przez pozostałych mieszkańców naszej gminy.
Operacja dofinansowana została ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Projekt sfinansowany został także z tzw. środków COVID w ramach Funduszu Inicjatyw Lokalnych
W ramach operaji wykonane zostały prace budowlane polegające na usunięciu warstwy asfaltu na istniejącym boisku sportowym przez frezowanie, wykonaniu rowków pod obrzeża i montaż obrzeży po obrysie boiska, formowaniu terenu, uzupełnieniu podbudowy, wykonaniu nawierzchni z betonu jamistego pod wykładzinę bezpieczną oraz wykonaniu wykładziny sportowej poliuretanowej na 1106 m2. Ponadto w ramach projektu zaplanowano dostawę i montaż tulei pod montaż bramek do piłki ręcznej, montaż bramek do piłki ręcznej z odzysku, montaż piłkochwytu osłoniętego siatką polipropylenową, dostawę i montaż ławek, montaż ogrodzenia i rekultywację terenu po pracach montażowych, humusowanie i obsianie terenu trawą.
Kwota realizacji prac ujęta we wniosku o wsparcie wynosiła 245 tyś zł. Kwota zaoferowana przez wykonawcę prac wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonegio to 196 tyś. złotych. 63,63% tej kwoty stanowi dotacja z PROW a 71 tyś. złotych to środki Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych.