42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

12
sie

Mieszkańcu Ziętka - możesz złożyć wniosek z propozycją podziału środków Funduszu Sołectwa

12 sierpnia 2020

Mieszkańcu Ziętka - możesz złożyć wniosek z propozycją podziału środków Funduszu Sołectwa
Mieszkańcu Ziętka - możesz złożyć wniosek z propozycją podziału środków Funduszu Sołectwa

Informujemy, że do dnia 28.08.2020r. Sołtys oraz Rada Sołecka Sołectwa Ziętek będą przyjmować wnioski mieszkańców w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2021r w zaklejonych kopertach z adnotacją : „Fundusz Sołectwa Ziętek”.
Zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. 2014 poz. 301 z późn. zm.) każdy wniosek musi być poparty podpisami, co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa i powinien zawierać wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa
w ramach środków funduszu wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Ponadto zgłaszane we wnioskach propozycje muszą mieścić się w ramach zadań własnych gminy i być zgodne z jej strategią rozwoju.

Wzór wniosku znajduje się pod adresem  https://bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/14030/wniosek-fundusz-solecki.pdf (Jednostki Pomocnicze/Sołectwo Ziętek/Załączniki), lub można go pobrać u Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej.

Sołtys Sołectwa Ziętek
Patryk Nowak
tel. 732 737 999

Członkowie Rady Sołeckiej Ziętek
Krzysztof Winkler
Agata Zorychta
Roman Żyła
Sebastian Kubik