30
lip

Złóż wniosek z propozycją podziału środków Fundusz Sołectwa Krupski Młyn

30 lipca 2020

Złóż wniosek z propozycją podziału środków Fundusz Sołectwa Krupski Młyn
Złóż wniosek z propozycją podziału środków Fundusz Sołectwa Krupski Młyn

Informujemy, że do 14.08.2020r. Sołtys oraz Rada Sołecka Sołectwa Krupski Młyn będą przyjmować wnioski mieszkańców w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2021r. w zaklejonych kopertach z adnotacją : „Fundusz Sołectwa Krupski Młyn”.
Zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. 2014 poz. 301 z późn. zm.) każdy wniosek musi być poparty podpisami, co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa i powinien zawierać wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa 
w ramach środków funduszu wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Ponadto zgłaszane we wnioskach propozycje muszą mieścić się w ramach zadań własnych gminy i być zgodne 
z jej strategią rozwoju.
Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Gminy (Jednostki Pomocnicze/Sołectwo Krupski Młyn/Załączniki) https://bip.krupskimlyn.pl/?id=1921&mode=0 , lub można pobrać u Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej.

Sołtys Sołectwa Krupski Młyn 
WALDEMAR NOWAK
tel. 691 095 090

Członkowie Rady Sołeckiej Krupskiego Młyna

GRZEGORZ ZIAJA 
DAWID DYLĄG 
EWA KLUBA
GRZEGORZ GIERA