42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

15
maj

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

15 maja 2024

Ewidencja zbiorników bezodpływowych
Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Gmina Krupski Młyn, informuje mieszkańców, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399) gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Wobec powyższego każdy właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnie ścieków ma obowiązek dokonania aktualnego zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzonej przez gminę.

Druk zgłoszenia dostępny jest w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Krupskim Młynie (pokój nr 13) lub na stronie bip.krupskimłyn.pl w zakładce ODPADY/NIECZYSTOŚCI CIEKŁE oraz do pobrania tutaj

Zgłoszenia należy dostarczyć do 30 czerwca 2024 r.

Jednocześnie Gmina Krupski Młyn przypomina, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b w/w właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnię ścieków. Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany udokumentować w formie umowy i dowodów opłat korzystania z usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie naszej gminy. Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków znajduje się na stronie bip.krupskimlyn.pl w zakładce ODPADY/NIECZYSTOŚCI CIEKŁE
 
W sprawie wpisu do w/w ewidencji udostępniony jest kontakt: 32 416 70 46