42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

01
sie

Wnioski mieszkańców Sołectwa Krupski Młyn w sprawie propozycji podziału funduszu sołeckiego na 2024 rok

1 sierpnia 2023

Wnioski mieszkańców Sołectwa Krupski Młyn w sprawie propozycji podziału funduszu sołeckiego na 2024 rok
Wnioski mieszkańców Sołectwa Krupski Młyn w sprawie propozycji podziału funduszu sołeckiego na 2024 rok

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 z późniejszymi zmianami ) w/w wniosek może zostać złożony z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek można pobrać ze strony https://bip.krupskimlyn.pl/?id=1921&mode=0  lub TUTAJ lub bezpośrednio u Sołtysa Sołectwa z Krupskiego Młyna.

Ponadto wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków funduszu wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Propozycje muszą mieścić się w ramach zadań własnych gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodne z jej strategią rozwoju.

Z poważaniem 
Sołtys oraz Rada Sołecka 
Sołectwa Krupski Młyn

INFORMACJA o wysokości środków przypadających Sołectwu Krupski Młyn w 2024 roku