42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

14
lip

Informacja dla mieszkańców posiadających zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków

14 lipca 2023

Informacja dla mieszkańców posiadających zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków
Informacja dla mieszkańców posiadających zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków

Opróżnianie szamb a także osadników w przydomowych oczyszczalniach winno być realizowane systematycznie w celu nie dopuszczenia do przepełniania się tych urządzeń.

Minimalna częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych, zgodnie z treścią uchwały Nr LIII/522/23 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 maja 2023 r.* to jeden wywóz raz na pół roku, (w szczególnych, udokumentowanych sytuacjach nie rzadziej jak jeden raz na rok).

Minimalna częstotliwość opróżniania osadnika w przydomowej oczyszczalni ścieków, stosowanie do zapisów w/w uchwały winna być zgodna z wymogami częstotliwości określonymi producenta oczyszczalni, lecz nie rzadziej niż jeden raz na dwa lata.

W oparciu o zapisy art. 6 ust. 5a oraz art. 9u cytowanej na wstępie ustawy, Wójt Gminy Krupski Młyn będzie realizował obowiązek kontroli wywozu gromadzonych na nieruchomościach nieczystości ciekłych poprzez kontrolę posiadania umów, dowodów uiszczenie opłat za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych lub innych dowodów potwierdzających wywóz.

Za brak realizacji obowiązków polegających na gromadzeniu nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zgodne z obowiązującymi przepisami pozbywanie się ich, art. 10 ust. 2 ww. ustawy przewiduje karę grzywny.

*pełna treść uchwały opublikowana jest na stronie https://bip.krupskimlyn.pl/.../zalaczniki/17080/522.pdf