42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

02
lip

Powszechny Spis Rolny 2020 r.

Ruszył nabór na rachmistrzów spisowych

2 lipca 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 r.
Powszechny Spis Rolny 2020 r.

Gminne Biuro Spisowe w Krupskim Młynie ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w najbliższym Powszechnym Spisie Rolnym, który odbędzie się na terenie Polski od 1 września do 30 listopada 2020 r.  Kandydatury na to stanowisko można składać od 15 czerwca do 8 lipca br.

Osoby zgłaszające swoje kandydatury do pełnienia funkcji rachmistrza terenowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r., powinny spełniać niżej wymienione wymagania:

– być osobą pełnoletnią;
– zamieszkiwać na terenie gminy Krupski Młyn;
– posiadać, co najmniej średnie wykształcenie;
– posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
– nie być skazanym, prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaturę na rachmistrza terenowego należy zgłosić pisemnie następnie składając go w sekretariacie Urzędu Gminy w Krupskim Młynie w nieprzekraczalnym terminie do 8 lipca 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczącegio tegorocznego spisu rolnego dostępne są na stronach:

– Głównego Urzędu Statystycznego https://spisrolny.gov.pl,
– Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krupskim Młynie https://bip.krupskimlyn.pl/?id=1968&mode=0

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r. Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.