42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

02
cze

Nabór do projektu "Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie gminy Krupski Młyn"

2 czerwca 2023

Nabór do projektu "Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie gminy Krupski Młyn"
Nabór do projektu "Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie gminy Krupski Młyn"

Gmina Krupski Młyn w partnerstwie z Gminami Ożarowice, Zbrosławice i Tworóg przystępuje do realizacji projektu grantowego „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie gmin partnerskich: Ożarowice, Krupski Młyn, Tworóg, Zbrosławice”. Liderem porozumienia ma zostać Gmina Ożarowice. 
Pierwszym etapem realizacji projektu jest nabór deklaracji udziału w projekcie. Na terenie naszej gminy nabór trwać będzie od 19 do 28 czerwca br. (pierwotnie termin był określony pomiedzy 29 maja a 5 czerwca)

Wnioski obejmujące:
- deklarację udziału w projekcie (kliknij nazwę),
- ankietę doboru instalacji OZE (kliknij nazwę),
- opinię konserwatora zabytków i/lub zgodę konserwatora zabytków i/lub prawomocne pozwolenie na budowę dotyczące planowanej do zamontowania instalacji OZE (jeśli takie są wymagane dla planowanej do montażu Instalacji OZE na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. 2023 poz. 682), jeśli nieruchomość, na której ma zostać zainstalowane odnawialne źródło energii znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków lub będącym zabytkiem,
- ewentualnie pełnomocnictwo do podpisania dokumentów (kliknij nazwę),

można składać w wersji:
- papierowej: komplet dokumentów oryginalnie podpisanych należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Krasickiego 9, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:00-15:00, wtorek w godz. 7:00-16:00 i piątek w godz. 7:00-14:00). O złożeniu w terminie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Krupski Młyn,
- elektronicznej poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP pod adresem http://epuap.gov.pl/. Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Gminy Krupski Młyn przed upływem terminu składania deklaracji muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym i załączone do formularza „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, a następnie przesłane na skrzynkę ePUAP Urzędu Gminy Krupski Młyn: /ugkrupskimlyn/SkrytkaESP
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości utworzenia i korzystania z profilu zaufanego znajdą Państwo na stronie ePUAP: http://epuap.gov.pl. UWAGA! Właścicielem e-PUAP-u jest Ministerstwo Cyfryzacji, które odpowiada za jego elementy techniczne, w tym za dostępność, funkcjonalność czy działanie. Urząd Gminy Krupski Młyn nie ma wpływu na jego działanie.

Terminarz planowanej realizacji projektu:
19 czerwca - 28 czerwca 2023 roku - nabór deklaracji udziału w projekcie,
31 lipca 2023 r. – złożenie wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
IV kwartał 2023 r. – rozstrzygnięcie naboru wniosków, dalsza realizacja uzależniona jest od uzyskania dofinansowania
I/II kwartał 2024 r. – podpisywanie umów o powierzenie grantu (i formalności z tym związane, m.in. weryfikacje techniczne budynków)
II-III kwartał 2024 r. – realizacja projektów przez Grantobiorców
IV kwartał 2024 r. – zakończenie realizacji projektu, w tym dokonanie wszelkich płatności w ramach inwestycji.

Główne założenia projektu 
Realizacja projektu odbywać się będzie po podpisaniu umowy powierzenia grantu w formule grantowej.

Formuła grantowa opiera się o następujace zasady:
- Grantobiorca sam wybiera wykonawcę zgodnie z Regulaminem i wytycznymi opracowanymi przez Gminę (Grantodawcę). Nie musi przeprowadzać badania rynku, tj. zebrania trzech ofert,
- Grantobiorca i wykonawca współpracują z inspektorem nadzoru (operatorem projektu) wybranym przez Gminę,
- Grantobiorca płaci za inwestycję z własnych środków, a następnie otrzymuje częściową refundację poniesionych kosztów.

Przez grantobiorcę rozumie się przez wspólnotę mieszkaniową zlokalizowaną na terenie Gminy Krupski Młyn lub osobę fizyczną, będącą właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego położonego na terenie Gminy Krupski Młyn (na którym/w którym wykonana ma być instalacja OZE), jednocześnie spełniającą warunki określone w Regulaminie, której Gmina Krupski Młyn udziela grantu zgodnie z podpisaną Umową o powierzenie grantu. Realizacja inwestycji możliwa jest tylko dla budynków oddanych do użytkowania na dzień składania deklaracji udziału w projekcie. Jeśli budynek jest zabytkiem, udział w projekcie jest możliwy pod warunkiem, że na moment składania deklaracji udziału w projekcie budynek ma opinię konserwatora zabytków i/lub zgodę konserwatora zabytków i/lub prawomocne pozwolenie na budowę dotyczące planowanej do zamontowania instalacji OZE.

Energia cieplna i elektryczna wytworzona w instalacjach OZE zainstalowanych w ramach projektu musi być zużywana wyłącznie na potrzeby własne gospodarstw domowych (cele socjalno-bytowe) i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej w jakiejkolwiek formie prawnej.

Granty będą przeznaczone na:
- instalację fotowoltaiczną (panele fotowoltaiczne) – wysokość grantu: 5 000 zł/kWp dla instalacji do 3,5 kWp włącznie, 4.500 zł/kWp dla instalacji powyżej 3,5 kWp, nie więcej niż 45.000,00 zł  
- instalację solarną (kolektory słoneczne) z buforem (magazynem energii cieplnej) – wysokość grantu: 18 000,00 zł,
- powietrzną pompę ciepła do c.o. oraz c.w.u. – wysokość grantu :40.000,00 zł,
- powietrzną pompę do c.w.u. – wysokość grantu: 17.000,00 zł,
- kocioł na biomasę bez bufora (magazynu energii cieplnej) – wysokość grantu: 25.000,00 zł,
- kocioł na biomasę z buforem (magazynem energii cieplnej) – wysokość grantu: 28.000,00 zł,
- magazyn energii elektrycznej (dla instalacji fotowoltaicznej) – wysokość grantu: 35.000,00 zł,
- system zarządzania energią – wysokość grantu: 2.000,00 zł.

Wysokość grantu (dofinansowania) nie może przekroczyć 85% kosztów inwestycji.

Zasady realizacji projektu opisuje Regulamin Projektu grantowego „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Krupski Młyn” wraz z załacznikami (kliknij nazwę),

Szczegóły naboru wniosków o dofinansowanie ogłoszonego przez Urzad Marszałkowski Województwa Śląskiego dostępne są pod adresem internetowym https://funduszeue.slaskie.pl/lsi/nabor/9. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie dostępny jest po kliknięciu tytułu  Regulamin wyboru projektów 10.6 OZE FST

19 maja o godzinie 16:00 w Domu kultury w Potępie przy ul. Tarnogórskiej 4a odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące zasad obowiązujących w projekcie.