42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

14
lis

Ankietyzacja w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"

14 listopada 2022

Ankietyzacja w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"
Ankietyzacja w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"

Program "Ciepłe mieszkanie" skierowany jest do osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe i są zainteresowane ich wymianą na nowoczesne źródła ciepła z dofinansowaniem.

Wsparcie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" może obejmować wymianę starego pieca na paliwo stałe na: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwe jest wykonanie w ramach programu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Żeby oszacować liczę zainteresowanych programem prosimy o zożenie ankiety (wzór ankiety poniżej) obejmującej dane mieszkańca oraz informację o preferowanym źródle ciepła. Właściwe wnioski wraz ze szczegółowym regulaminem będą przygotowane w kolejnym etapie.

Prosimy o składanie ankiety w terminie do 25.11.2022 r. do Urzędu Gminy Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn.
Ankietę można dostarczyć osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl.

Ankieta znajduje się pod linkiem: https://krupskimlyn.pl/public_content/uploads/Ankieta_ciep%C5%82e_mieszkanie.pdf

 

Celem programu "Ciepłe mieszkanie" jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny jest uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł.

Beneficjentem programu jest gmina, której dotację przyznaje WFOŚiGW obejmujący swoim działaniem teren województwa, w którym jest ona zlokalizowana. To  gmina przeprowadza nabór wniosków dla beneficjentów końcowych; po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie, gmina zawiera umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi (osobą fizyczną posiadającą tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym).

Dofinansowanie w ramach programu podzielone jest na 3 poziomy:
POZIOM 1 - postawowy: beneficjentem końcowym może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł.
Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny
POZIOM 2 - podwyższony: beneficjentem końcowym może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:
- 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym
- 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym
Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny
POZIOM 3 - najwyższy: w przypadku tego progu beneficjentem końcowym może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:
- 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
- 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym
- lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.
Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.