42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

21
paź

Projekt PARASOLKA

21 października 2022

Projekt PARASOLKA
Projekt PARASOLKA

Działania zaplanowane do realizacji:

1.    Warsztat umiejętności społecznych
a)    Wymiar: łącznie 10 godzin dydaktycznych (5 spotkań po 2 godziny dydaktyczne)
b)    Grupa docelowa: 8 dzieci w wieku 9-12 lat, przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej, które doświadczyły problemów alkoholowych, w tym przemocy w rodzinach biologicznych (na podstawie posiadanej diagnozy dziecka, informacji zgłaszanych przez opiekunów zastępczych, Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną lub inne)
c)    Treści: W ramach projektu planowany jest cykl warsztatów umiejętności społecznych pozwalający na nabycie umiejętności radzenia sobie ze złością, radzenia sobie ze stresem, edukacja w obszarze tematu  przeciwdziałania zachowaniom agresywnym, destrukcyjnym oraz zagrożeń związanych z internetem (fonoholizm, siecioholizm –  portale internetowe, gry komputerowe, cyberprzemoc)

2.    Warsztaty WenDo
a)    Wymiar: 16 godzin dydaktycznych (2 spotkania po 8 godzin dydaktycznych)
b)    Grupa docelowa: 6 wychowanek pieczy zastępczej w wieku 16-21 lat, które doświadczyły problemów alkoholowych, w tym przemocy w rodzinach biologicznych, 
c)    Treści: WenDo jest metodą przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, uczy jak w każdej sytuacji: w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu - przestać czuć się bezradną i bezbronną. Uczy także, jak reagować na przemoc. Wzmacnia poczucie pewności siebie i poczucie własnej wartości, pomaga rozwiązywać konflikty, przełamać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstyd. WenDo jest metodą, która łączy samoobronę fizyczną z samoobroną psychiczną. Od "zwykłej" samoobrony WenDo różni się między innymi tym, że wielkie znaczenie przywiązuje do asertywności. WenDo wychodzi z założenia, że nikt nie ma prawa naruszać granic - naruszać poczucia bezpieczeństwa, swobody i prawa do podejmowania własnych decyzji. Poznając własne granice, WenDo uczy szanować także granice innych ludzi, jako metoda samoobrony psychicznej przekazuje wiedzę na temat skutecznych metod komunikowania się i wyrażania własnych potrzeb, emocji, zdania.


3.    Warsztaty z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i profilaktyki przemocy oraz radzenia sobie z emocjami
a)    Wymiar: 16 godzin dydaktycznych (2 spotkania po 8 godzin dydaktycznych)
b)    Grupa docelowa: 6 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 16-21 lat, którzy doświadczyli problemów alkoholowych, w tym przemocy w rodzinach biologicznych
c)    Treści: Warsztaty będą obejmowały między innymi zagadnienia z zakresu antydyskryminacji – reagowanie, dyskryminacja, język nierównościowy, mowa nienawiści, język równościowy, porozumienie Bez Przemocy, przemoc, ableizm, ageizm, antysemityzm, homofobia, molestowanie seksualne, normalność, płeć, transpłciowość, przemoc seksualna, rasizm, seksizm, stereotypy, rola społeczna. Planuje się przeprowadzenie zajęć w aktywnej formie warsztatowej z wykorzystaniem pracy w parach, podgrupach, ogrywania scenek/ról, ćwiczenia symulacje. Zajęcia mają na celu zwiększenie świadomości na temat negatywnego wpływu przemocy domowej na rodzinę, poznanie skutków psychologicznych i społecznych doznawania przemocy w rodzinie, wyposażenie uczestników warsztatów w umiejętności ułatwiające radzenie sobie w sytuacjach przemocowych oraz nabycie przez uczestników wiedzy na temat skutecznych sposobów radzenia sobie z zachowaniami przemocowymi.

Formularz zgłoszeniowy można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sienkiewicza 16, 42 – 600 Tarnowskie Góry, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00  w pokoju nr 9 na parterze lub przesłać za pośrednictwem poczty. W razie dodatkowych pytań prosimy z kontakt pod nr tel. (32) 381-81-08