42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

26
wrz

Wyłożenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

26 września 2022

Wyłożenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wyłożenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 września 2022 r. w budynku posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn, ul. Główna 5, 42-693 Krupski Młyn o godz. 11.30.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Krupski Młyn, w formie papierowej lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (gmina@bip.krupskimlyn.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2022 r. z podaniem imienia i nazwiska/nazwy oraz adresu zamieszkania/siedziby, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga.

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym w kwestii rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Krupski Młyn.

 

ZAŁĄCZNIKI (do wglądu do 20.10.2022)

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- Projekt zmiany studium
- Kierunki zagospodarowania przestrzennego
- Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
- Prognoza oddziaływania na środowisko
- Rysunek