42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

13
lip

Projekt „Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II – realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn”. 

13 lipca 2022

Projekt „Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II – realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn”. 
Projekt „Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II – realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn”.  Przedmiot robót obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Krupskim Młynie obejmującej min. prace w zakresie instalacji sitopiaskownika z ewentualnym odzyskiem energii, prace w obrębie pompowni, zmianę perforacji istniejącego sita pionowego, modernizację oczyszczalni ścieków BOS 200, niwelację terenu w rejonie nowego budynku sitopiaskownika, modernizację i przebudowę zbiornika żelbetowego na zbiornik retencyjny, zakup szczelnego kontenera na skratki, budowę instalacji odzysku i zawracania ścieków oczyszczonych, prace elektryczne w obrębie automatyki i sterowania, przebudowę drogi dojazdowej do oczyszczalni,  dobudowę i przebudowę części ogrodzenia wraz z bramą i furtką i dostawę ciągnika wraz z przyczepą i beczką asenizacyjną. Roboty obejmą także budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Mickiewicza, Świerczewskiego, Głównej 1 i 3 oraz św. Anny wraz z odtworzeniem terenu do stanu istniejącego lub wykonaniem nawierzchni drogi, budowę przepompowni ścieków, kolektora odprowadzającego ścieki do studni rozprężnej przy ulicy 1 Maja, budowę kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków wraz z kolektorem tłocznym przy ulicy Głównej do oczyszczalni ścieków, budowę przyłącza do budynków przy ul. Krasickiego 3-7A, modernizację sieci kanalizacji sanitarnej wraz z otworzeniem terenu do stanu istniejącego przy ulicy Powstańców Śląskich oraz poprawę odwodnienia terenu poprzez budowę odwodnienia liniowego, wymianę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem terenu do stanu istniejącego i budową placów technologicznych i oświetlenia przy ulicy Buczka, przebudowę istniejących przepompowni przy ulicy Głównej i Zawadzkiego oraz budowę sieci wodociągowej do budynków w rejonie ulic Mickiewicza, Świerczewskiego, sw. Anny i Głównej 1 i 3.
Termin realizacji prac objętych dofinansowaniem w ramach RPO WSL 2014-2020 wynosi 400 dni od dnia podpisania umowy. 
Prosimy w związku z powyższym mieszkańców i gości o zachowanie szczególnej ostrożności i uwagi w obrębie prowadzonych robót oraz o stosowanie się do znaków i informacji umieszczonych na terenie budowy i publikowanych w związku z prowadzonymi pracami.