42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

18
mar

Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

18 marca 2022

Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 marca 2022 r. w budynku posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn, ul. Główna 5, 42-693 Krupski Młyn o godz. 15.30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Krupski Młyn, w formie papierowej lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (gmina@bip.krupskimlyn.pl)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2022 r. z podaniem imienia i nazwiska/nazwy oraz adresu zamieszkania/siedziby, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga.
Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym w kwestii rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Krupski Młyn.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI (Wgląd do załączników możliwy był do 11.04.2022 r.)

Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Młyn

Prognoza oddziaływania na środowisko

Rysunki do Projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego