03
gru

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Odmuchów - część wsi Potępa na Odmuchów - wieś

3 grudnia 2021

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Odmuchów - część wsi Potępa na Odmuchów - wieś
Konsultacje społeczne w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Odmuchów - część wsi Potępa na Odmuchów - wieś

Konsultacje społeczne odbywać się będą w terminie od 13 grudnia 2021 roku do 23 grudnia 2021 roku. 
Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej, poprzez wypełnienie i podpisanie formularza konsultacyjnego. 
Formularz konsultacyjny dostępny jest:
a) na stronie internetowej Urzędu Gminy Krupski Młyn (www. https://krupskimlyn.pl/ - zakładka Aktualności) - link do pobrania: https://bip.krupskimlyn.pl/conf/bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/15492/formularz-odmuchow.pdf
b) w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.krupskimlyn.pl – zakładka ogłoszenia/ konsultacje społeczne), 
c) w postaci drukowanej w Urzędzie Gminy Krupski Młyn, 
d) u sołtysa sołectwa Potępa. 
Wypełniony i podpisany formularz konsultacyjny można złożyć:
a) korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Krupski Młyn ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn, 
b) drogą elektroniczną na adres: gmina@bip.krupskimlyn.pl, 
c) w sekretariacie Urzędu Gminy Krupski Młyn w godzinach pracy urzędu, 
d) w terminie przeprowadzania konsultacji u sołtysa sołectwa Potępa. 
Składając formularz konsultacyjny należy podać imię, nazwisko i adres zamieszkania.

WYNIKI KONSULTACJI

Mieszkańcy wypełniali ankiety, które zawierały pytania: 
1. Jestem za zmianą rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Odmuchów – część wsi Potępa” na „Odmuchów – wieś”. 
2. Jestem przeciwko zmianie rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Odmuchów – część wsi Potępa” na „Odmuchów – wieś”. 

Do dnia 23 grudnia 2021 roku do Urzędu Gminy wpłynęły 7 formularzy konsultacyjnych, przy czym liczba głosów przedstawiała się następująco: 
1. Jestem za zmianą rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Odmuchów – część wsi Potępa” na „Odmuchów – wieś” - 7 głosów. 
2. Jestem przeciwko zmianie rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Odmuchów – część wsi Potępa” na „Odmuchów – wieś” - 0 głosów.

Podsumowując wyniki konsultacji należy stwierdzić, iż mieszkańcy biorący udział w konsultacjach jednogłośnie opowiedzieli się za zmianą rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Odmuchów – część wsi Potępa” na „Odmuchów – wieś”