42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

21
lip

Mieszkańcy Ziętka mogą składać propozycje podziału funduszu sołeckiego na 2022 rok

21 lipca 2021

Mieszkańcy Ziętka mogą składać propozycje podziału funduszu sołeckiego na 2022 rok
Mieszkańcy Ziętka mogą składać propozycje podziału funduszu sołeckiego na 2022 rok

Informujemy, że do dnia 28.08.2021r. Sołtys oraz Rada Sołecka Sołectwa Ziętek będą przyjmować wnioski mieszkańców w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2022r. w zaklejonych kopertach z adnotacją: „Fundusz Sołectwa Zietek”.

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. 2014 poz. 301 z późn. zm.) każdy wniosek musi być poparty podpisami, co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa i powinien zawierać wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków funduszu wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Ponadto zgłaszane we wnioskach propozycje muszą mieścić się w ramach zadań własnych gminy i być zgodne z jej strategią rozwoju.


Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Gminy (Jednostki Pomocnicze/Sołectwo Ziętek/Załączniki https://bip.krupskimlyn.pl/?id=1922&mode=0), lub pobrać u Soltysa lub członków Rady Sołeckiej.

Sołtys Sołectwa Ziętek
Patryk Nowak
tel. 732 737 999

Członkowie Rady Sołeckiej Ziętek
• Krzysztof Winkler
• Agata Zorychta
• Roman Żyła
• Sebastian Kubik