42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

08
lip

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

8 lipca 2021

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH


ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOS.442.1.2018.EJ.6 z 2 lipca 2021


Działając na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Katowicach informuje, ze strona słowacka przekazała Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, opinię końcowa z 24 marca 2021 r. nr 417/2021-1.7/zg (15326/2021, 16328/2021) dotyczącą postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: Optymalizacja mocy przerobowych dla technologii przerobu i przygotowywania odpadów radioaktywnych JAVYS, a.s. w miejscowości Jaslovské Bohunice".
Opinia ta zgodnie z przepisami kończy proces oceny oddziaływania na środowisko w Republice Słowackiej. Jednocześnie z ww. opinią przekazano informacje o korekcie oczywistej omyłki pisarskiej w treści ww. opinii.
Z treścią ww. dokumentów można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, pokój 317, w godzinach 8.00 - 15.00, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu (nr tel. 32 42 06 806).
Ponadto treść ww. dokumentów zamieszczona została na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach w zakładce - obwieszczenia i zawiadomienia pod adresem: https://www.gov.pweb/rdos-katowice/obwieszczenia-i-zawiadomienia
Zawiadomienie o powyższym i doręczenie decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszych informacji.

podpisano elektronicznie
Edward Suski